TELEVİZYON PROGRAMLARININ ETKİLERİ

2006-05-10 19:11:00

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EN SIK İZLEDİKLERİ TELEVİZYON PROGRAMLARINA GÖRE FİZİKSEL ŞİDDETE BAŞVURMA VE FİZİKSEL ŞİDETTE YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (bildiri özeti)

Son yıllarda çocuk ve ergenlerde şiddet davranışının artmasında en önemli faktörlerden birisi olarak televizyon programları gösterilmektedir.

Bu çalışmada; ilköğretim öğrencilerinin izledikleri televizyon programlarına göre fiziksel şiddete başvurma ve karşılaştıkları bazı sorunlarda fiziksel şiddeti çözüm olarak benimseme durumlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Tanımlayıcı tipte bu çalışmaya; Elazığ il merkezinde bulunan tüm sağlık ocağı bölgeleri alındı. Her bölgeden randomla en az üç ilköğretim okulunun beşinci ve sekizinci sınıflarından birer şube seçildi. Örnekleme alınan toplam 2990 öğrenciden 2867’sine ulaşılarak anket uygulandı. Elde edilen veriler SPSS programına kaydedilerek hatalar, tablolar ve istatistiksel analizler bu program aracılığıyla yapıldı. İstatistiksel analiz yöntemi olarak c2 testi kullanıldı.

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %53.3’ü erkek, %46.7’si kız, yaş ortalamaları 12.8±1.7 idi.
Çalışmamızda ilköğretim öğrencilerin en çok şiddet içerikli yerli/yabacı dizleri (%21.9) en azda çocuk programlarını (%0.4) izledikleri belirlendi.
Fiziksel şiddet içerecek şekilde kavga etme oranlarının spor (%85.1) ve şiddet içerikli yerli/yabancı dizileri (%79.4) izleyenlerde en yüksek, pembe dizi (%59.2) ve çocuk televizyon programları (% 41.7) izleyenlerde en düşük olduğu tespit edildi (p< 0.05). Yine benzer şekilde “Bazı olaylar karşısında fiziksel şiddete başvurma çözüm müdür?” sorusuna evet diyenlerin oranının spor (%45.3) ve şiddet içerikli yerli/yabancı dizileri (%42.7) izleyenlerde en yüksek, pembe dizi (%27.8) ve çocuk televizyon programları (% 25.0) izleyenlerde ise en düşük olduğu belirlendi (p< 0.05).

Şiddet içeriği yoğun olan programları izleyen öğrencilerin daha yüksek oranda fiziksel şiddete başvurdukları ve fiziksel şiddeti çözüm olarak gördükleri ortaya kondu. Çocuk ve ergenlerin aktivitelerin büyük kısmını oluşturan televizyon izlem üzerinde ailelerin, eğitimcilerin ve medya sorumlularının dikkatle durmaları gerektiği sonucuna varıldı.

Poster Sunumu
2. Anadolu Adli Bilimler kongresi


* Yrd. Doç. Dr. M. Tokdemir, **Uz. Dr. S.E. Deveci, ** Doç. Dr. Y. Açık,

*** Öğr. Gör. M. Yağmur, **Arş. Gör. C. Gülbayrak, *Arş. Gör. A.R. Türkoğlu,

* Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı

** Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

*** Fırat Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo TV Bölümü

89
0
0
Yorum Yaz